polko polko polko polko
polko polko polko polko
polko polko polko polko

Dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 "Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego", Schemat I "Projekty inwestycyjne" w okresie 2009 - 2011 r. zrealizowany został projekt pn. "Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski". Projekt obejmował przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych oraz prac konserwatorskich zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie jedenastu zabytkowych kościołów drewnianych znajdujących się w południowej Wielkopolsce, na terenie Diecezji Kaliskiej. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 14 396 403,05 PLN, przy czym współfinansowanie uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 uzyskane na poziomie 64,49% wydatków kwalifikowalnych wyniosło 9 265 581,40 PLN. Pozostałe koszty tytułem wkładu własnego w wysokości 5 101 888,61 PLN zostały sfinansowane dzięki zaangażowaniu parafian.

foot